View Sidebar

Kampioenschappen 2012

Kampioenschappen 2012

P.V. de Voorwaarts

14 x 1e prijs

1e Keizer Generaal

Samenspel 7 Afd. Zeeland 96

1e Midfond jong

1e Natoerkamp.

1e Natoer duifkamp. 12-3202444

2e Gen. onaangewezen

2e Keizer Generaal totaal

2e Dagfond duifkamp. 09-3900547 “Dream Lady”

2e Natoer duifkamp. 10-3000713 “Amazing Star”

3e Gen. Duifkamp. 10-3000713 “Amazing Star”

3e Gen. aangewezen

4e Dagfondkamp.

4e Vitesse jong

5e Natoer duifkamp. 12-3202431

Afd. Zeeland 96

1e Midfondkamp. onaangewezen

2e Midfond jong aangewezen

2e Midfond jong totaal

2e Midfonf jong duifkamp. (4 vluchten) 12-3202435

3e Dagfondkamp. onaangewezen

4e Generaal Asduif 10-3000713 “Amazing star”

4e Generaal kamp. totaal

5e Midfondkamp. totaal

6e Dagfondkamp. totaal

7e Midfond jong onaangewezen

7e Gen. onaangewezen

7e Gen. aangewezen

8e Dagfond aangewezen

9e Midfond aangewezen

Marathon Zeeland

1e Midfond

3e Dagfond

4e Midfond Jong

Fondclub Zuid Nederland

4e Kampioen FZN Afd. Zeeland

4e Gouden Crack 09-3900547 “Dream Lady”

WHZB

7e natoerduifkamp. 12-3202444